Podmínky provozu

Od 28.4.2019

Souhlas se zpracováním a ochrana osobních údajů – registrace uživatele

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů. V těchto podmínkách o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotogafu.cz, Fotomaratony.cz a Fotoakademie.cz, které provozuje společnost PhotoHint.com, s.r.o., Na Čihadle 1144/33, Praha 6, IČ 264 87 896.

1. Právní základ zpracovávání osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu informování v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz a FotoAkademie.cz s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení. Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jako „GDPR“).

2. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami portálů Fotoaparat.cz., Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz, Fotoakademie.cz, tj. především jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa, firemní údaje, podobizna.

3. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem informování v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz, Fotoakademie.cz, Fotoinstitut.cz v souvislosti s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení a účast ve fotografických soutěžích.

4. Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Společnost PhotoHint.com, s.r.o. (dále partnerská společnost) odpovídá za ochranu osobních údajů získaných v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz a Fotoakademie.cz.

5. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu. Po jejím ukončení budou údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu redakce@fotoaparat.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu.

7. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci společnosti PhotoHint.com, s.r.o. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky GDPR, a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Pro zajištění konkrétních činností, které zaměstnanci těchto společností nejsou schopni zajistit vlastními silami, využívají služeb a aplikací třetích stran. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni.

8. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PhotoHint.com, s.r.o. (partnerská společnost), kterou můžete kontaktovat písemně na adrese Na Čihadle 1144/33, Praha 6, nebo na e-mailové adrese redakce@fotoaparat.cz.

Podmínky Provozu

Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb FotoAparát.cz (včetně zablokování uživatelského účtu), zejména v případech:

  • vytváření více uživatelských účtů, které slouží k obcházení pravidel v galerii (vkládání více fotografií, "anonymní "vkládání fotografií, oplácení, apod.)
  • využívání služby ke komerčním účelům
  • jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti nebo napomáhání k páchání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů
  • pokud uživatel budí dojem, že je jiná osoba, než na kterou je registrován účet

Vkládání osobních údajů, fotografií a textů je zcela dobrovolné. Uživatelské konto není možné zcela zrušit. Uživatel může pouze odstranit své osobní údaje a vložené fotografie.

Vložením fotografie či série fotografií (dále jen fotografie) do Galerie dává autor fotografie společnosti PhotoHint souhlas k jejímu využití k propagačním účelům společnosti PhotoHint (např. propagace soutěží a fotografické akce pořádané společností PhotoHint). Společnost PhotoHint není oprávněna využít fotografie ke komerčním účelům.

Provozovatelé serveru Fotoaparát.cz se zavazují za žádných okolností neposkytnout Vaše osobní data třetím osobám a v maximální možné míře je chránit před zneužitím. Výjimkou je poskytnutí kontaktních údajů výherce fotografické soutěže partnerovi soutěže za účelem komunikace ohledně předání ceny. Zpracování osobních dat je registrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00014774/001. Registrací uživatelského účtu na FotoAparát.cz potvrzujete dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas s uložením Vašich osobních dat do databáze registrovaných návštěvníků a souhlasíte, že mohou být použita pro identifikaci Vašich příspěvků a pro přímý kontakt mezi provozovateli serveru a Vámi.


25.8.2018 – 27.4.2019

Ochrana osobních údajů,
Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů. V těchto podmínkách o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotogafu.cz, Fotomaratony.cz a Fotoakademie.cz, které provozuje společnost PhotoHint.com, s.r.o., Na Čihadle 1144/33, Praha 6, IČ 264 87 896.

1. Právní základ zpracovávání osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu informování v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz a FotoAkademie.cz s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení. Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jako „GDPR“).

2. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami portálů Fotoaparat.cz., Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz, Fotoakademie.cz, tj. především jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa, firemní údaje, podobizna.

3. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem informování v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz, Fotoakademie.cz, Fotoinstitut.cz v souvislosti s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení.

4. Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Společnost PhotoHint.com, s.r.o. (dále partnerská společnost) odpovídá za ochranu osobních údajů získaných v rámci portálů Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz a Fotoakademie.cz.

5. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu. Po jejím ukončení budou údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu redakce@fotoaparat.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu.

7. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci společnosti PhotoHint.com, s.r.o. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky GDPR, a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Pro zajištění konkrétních činností, které zaměstnanci těchto společností nejsou schopni zajistit vlastními silami, využívají služeb a aplikací třetích stran. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni.

8. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PhotoHint.com, s.r.o. (partnerská společnost), kterou můžete kontaktovat písemně na adrese Na Čihadle 1144/33, Praha 6, nebo na e-mailové adrese redakce@fotoaparat.cz.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů směrujte, prosím, na našeho pověřence, paní Mgr. Lenku Mesedani, kterou můžete kontaktovat na e-mailu Lenka@fotoaparat.cz nebo písemně na adrese PhotoHint.com, s.r.o., Na Čihadle 1144/33, Praha 6. Společnost PhotoHint.com, s.r.o. je oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

10. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo o informaci (na vyžádání), zda a jaké údaje jsou o Vás uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků máte právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz takových údajů. Můžete rovněž odvolat jakýkoliv souhlas, který jste poskytli a vznášet námitky či stížnost vůči zpracování. V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním údajů nebo vznesete námitku, Vaše osobní údaje nebudou v tomto rozsahu dále zpracovávány, pokud se neprokáží jiné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Máte rovněž právo obdržet údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů.

11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování Vašich osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů Praha.

12. Povinnost poskytnout osobní údaje, následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně, pokud osobní údaje neposkytnete, nebudou Vám moci být poskytovány novinky ani další související informace a sdělení, nebudete se moci zúčastnit kurzů fotografování ani fotoexpedic. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda údaje poskytnete či nikoli.


15.10.2016 – 27.4.2019

Podmínky Provozu

Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb FotoAparát.cz (včetně zablokování uživatelského účtu), zejména v případech:


  • vytváření více uživatelských účtů, které slouží k obcházení pravidel v galerii (vkládání více fotografií, "anonymní "vkládání fotografií, oplácení, apod.)
  • využívání služby ke komerčním účelům
  • jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti nebo napomáhání k páchání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů
  • pokud uživatel budí dojem, že je jiná osoba, než na kterou je registrován účet


Vkládání osobních údajů, fotografií a textů je zcela dobrovolné. Uživatelské konto není možné zcela zrušit. Uživatel může pouze odstranit své osobní údaje a vložené fotografie.

Provozovatelé serveru Fotoaparát.cz se zavazují za žádných okolností neposkytnout Vaše osobní data třetím osobám a v maximální možné míře je chránit před zneužitím. Zpracování osobních dat je registrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00014774/001. Registrací uživatelského účtu na FotoAparát.cz potrzujete dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas s uložením Vašich osobních dat do databáze registrovaných návštěvníků a souhlasíte, že mohou být použita pro identifikaci Vašich příspěvků a pro přímý kontakt mezi provozovateli serveru a Vámi.