Pravidla soutěže na Instagramu

V článku uvádíme kompletní pravidla soutěže na Instagramu. 25.2.-13.3.2019 probíhá na Instagramu soutěž o Monitor BenQ. Nasdílejte jakoukoli svou novou fotku s označením #setkanifotografu a @fotoinstitut, a připište, že soutěžíte o monitor BenQ a vstupenku.

Pravidla soutěže na Instagramu

Soutěž o Monitor BenQ prodloužena do 13.3.2019!

 • 1. Do soutěže může účastník přihlásit maximálně tři fotografie z jednoho instagramového účtu a to do 13.3.2019 do 23:59. Fotka musí být nahraná na Instagram v období 25.2.-13.3.2019.
 • 2. Nasdílejte jakoukoli svou novou fotku s označením #setkanifotografu a @fotoinstitut, a připište, že soutěžíte o monitor BenQ a vstupenku
 • 3. Po 13. březnu 2019 vybereme 10 výherců. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.
 • 4. Soutěží se celkem o jeden monitor BenQ a deset vstupenek na festival Setkání fotografů 16.3.2019.
 • 5. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve 14.3.2019 pod soutěžním příspěvkem na Instagramu s výzvou, aby kontaktovali organizátora soutěže přes soukromé zprávy, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
 • 6. Vyhlášení výsledků soutěže a předání ceny proběhne 16.3. 2019 v 17h ve Velkém sále na festivalu Setkání fotografů v KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 4 – Chodov. Výsledky budou rovněž zveřejněny v článku na webových stránkách www.fotoaparat.cz.
 • 7. Autor odměněné fotografie musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem fotografie (platí v případě podezření z odcizení fotografie).
 • 8. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jednu cenu; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
 • 9. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 • 10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výherce si musí cenu převzít/vyzvednout osobně nebo vyslat pověřenou osobu. Ceny neposíláme poštou. Pokud by vítěz nedorazil na předání cen, pak bude cena uložena do 10.4.2019 na adrese Na Čihadle 33, Praha 6. Vstupenky budeme posílat e-mailem. Nevyzvednutá výhra propadne pořadateli.
 • 11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Komentováním soutěžního příspěvku na profilu Instagramu s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže společnosti Photohint.com, s.r.o. IČ: 26487896 za účelem další komunikace týkající se soutěže.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.
 • Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas: 
  • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele. 
  • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.
  • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

12. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

V Praze dne 25.2.2019

   

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Doporučujeme: Nejlepší širokáče pro zrcadlovky
Doporučujeme: Nejlepší širokáče pro zrcadlovky

Ši­ro­ko­úhlé ob­jek­tivy ne­boli ši­ro­káče jsou mezi fo­to­grafy ob­lí­bené, ale ne vždy je snadné se mezi nimi vy­znat. Proto při­ná­šíme pře­hled nej­lep­ších ši­ro­ko­úh­lých ob­jek­tivů pro Ni­kon a Ca­non.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram

Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a marketingovým účelům soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace